Общото събрание на акционерите е върховния орган на дружеството. В работата на Общото събрание могат да вземат участие всички акционери с право на глас.
Дружеството провежда редовни и извънредни общи събрания.
Редовното общо събрание се свиква ежегодно и се провежда до края на юни по седалище на дружеството.
Извънредно общо събрание се свиква, когато трябва да бъдат обсъдени важни въпроси, които не могат да бъдат отложени до следващото редовно общо събрание.
Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в книгата на акционерите на дружеството, водена от „Централен депозитар” АД – 14 дни преди датата на провеждането му. Правото на глас може да се упражнява лично и чрез пълномощник.
За улеснение на акционерите се предоставят публикувани на електронната страница поканите за Общите събрания на акционерите, както и протоколите от заседанията.

 

Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 16.05.2011 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Покана и дневен ред за Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Писменни материали по точките от дневния ред на Редовното заседание на Общото заседание акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – 16.05.2011 г.
Отчет за дейността на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2010 г.
Доклад за дейносста на Директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.
Образец на пълномощно
Доклад на независимия одитор
Годишен доклад за дейността на “Лев Инсвест АДСИЦ” за финансовата 2010 г.
Отчет за финансовото състояние /баланс/ на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2010 г.

 

Правила за гласуване чрез пълномощник на свиканото за 31.05.2010 г. редовно заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – 27.04.2010 г.
Покана и дневен ред за Редовното заседание на Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Писменни материали по точките от дневния ред на Редовното заседание на Общото заседание акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – 31.05.2010 г.
Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София за периода 23.07.2009 г. – 31.12.2009 г.
Отчет за дейността на Одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2009 г.
Отчет за финансовото състояние /баланс/ на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2009 г.
Доклад за дейносста на Директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, гр. София за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.

 

Покани и писмени материали ОСА 2008 г. - Изтегли като PDF
Протоколи от проведени ОСА - протокол от ОСА 2008 - Изтегли като PDF
Покана ОСА 2009 г. - Изтегли като PDF
Годишен доклад за дейността на "Лев Инвест АДСИЦ" - Изтегли като PDF
Протокол от Общо събрание на акционерите на "Лев Инвест" АДСИЦ - 15.06.2009 г. - Изтегли като PDF

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...