Протокол Мандатна Комисия за редовно годишно ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 03.07.2017 г.
Протокол от редовно заседание на ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 03.07.2017 г.
Протокол Мандатна комисия за редовно заседание на ОСА на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ - 18.06.2017 г.
Протокол от проведено заседание на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ
Политика за възнагражденията
Покана
Писмени материали
Статут на Одитния комитет
Правила за гласуване
Образец – Пълномощно
Отчет за дейността на Одитния комитет
Отчет за дейността на ДВИ
Диплома – Борис Димитров
Декларация – Тодорка Николова
Декларация – Никола Дръндев
Автобиография – Борис Димитров
Свидетелство за съдимост – Борис Димитров
Счетоводна политика
Одиторски доклад
Годишен доклад
Счетоводен отчет
Доклад – Политика за възнагражденията
Декларация - Одитор
Декларация – Корпоративно управление

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...