Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ е разработена от СД на дружеството в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията, като отчита препоръките на Националния кодекс за корпоративно управление и e утвърдена от редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 31.05.2013 г. Допълнения и изменения в Политиката са утвърдени с решение на общо събрание на акционерите на дружеството, свикано за 16.05.2014 г. и на ОСА, свикано за 18.06.2017 г., както и на 24.06.2021 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. (изм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, както и всяко нейно изменение и допълнение, се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се увърждава от Общото събрание на акционерите. Предложенията за изменения и/ или допълнения или преразглеждането на политиката за възнагражденията се включват като самостоятелна точка в дневния ред на общото събрание на акционерите на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ. Описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията се отразяват в „Протокол за измененията и допълненията“, съгласно Приложение 1 към настоящата политика и който става неразделна част от нея.

2. (изм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ има за цел да установи обективни критерии при определяне на възнагражденията на корпоративното ръководството на компанията с оглед привличане и задържане на квлифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в интерес на компанията и акционерите като избягват потенциален и реален конфликт на интереси. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ се прилагат следните принципи:

А) Съответствие с бизнес стратегията, целите, ценностите, дългосрочните интереси и устойчивост на Дружеството, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси;

Б) Управление на Дружеството, в съответствие с приложимото законодателство и Националния кодекс за корпоративно управление.

3. (изм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дужеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. Дружеството преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите в т. 2 от настоящата политика. При изменения и/или допълнения на политиката за възнаграждения в нея се включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.

(изм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна, посредством публикуването й на елецтронната страница на дружеството. Дружеството прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, в съответствие нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура.

4. (изм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ разкрива пред акционерите си начина, по който прилага политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет на дружеството и също се публикува на електронната му страница, като е достъпен за срок от 10 години.

5. Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ отговаря за прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично преглеждане.

II. Възнаграждение на ЧЛЕНОВЕТЕ НАСъвета на директорите

1. ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ изплаща на членовете на Съвета на директорите постоянно възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.

2. Като основа за определяне на постоянното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ се приема минималната работна заплата, установена за страната.

3.(изм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, размерът на постоянните месечни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство се определя, както следва:

- брутно месечно възнаграждение в размер до 1529 лв. – за изпълнителния член на Съвета на директорите;

- останалите членове на Съвета на директорите не получават възнаграждение да дейността си като такива.

Общото събрание определя конкретния размер на възнаграждението на изпълнителния член на СД в рамките на размера, определен в Политиката.

4. (отм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ може да изплаща на членовете на Съвета на директорите допълнително възнаграждение, чийто размер следва да отчита:

4.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на дружеството;

4.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на Съвета на директорите;

4.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството;

4.4. Постигнатите финансово-икономически резултати от дейността на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

5. (отм. с реш на ОСА 24.06.2021 г.) Съгласно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от Устава на дружеството, както и с оглед конкретното му финансово-икономическо състояние и постигнати резултати, предвид конкретната ангажираност на членовете на корпоративното ръководство, членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ могат да получават допълнително възнаграждение в общ размер на 0.5 % от стойността на балансовите активи на дружеството. Общият размер на допълнителното възнаграждение се одобрява от Общото събрание на акционерите на Дружеството. Съветът на директорите разпределя допълнителното възнаграждение или части от него между членовете на съвета, отчитайки принципите съгласно раздел ІІ, т. 4 от настоящата Политика и при условията на чл. 65 от Устава на Дружеството.

6. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите практики за корпоративно управление.

7. (отм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за възнагражденията, ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ може да предостави като допълнително възнаграждение на членовете на съвета на директорите акции, опции върху акции и други подходящи финансови инструменти.

8. (отм. с реш. на ОСА 24.06.2021 г.) Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури.

III. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА договорА с ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЧЛЕН НАСъвета на директорите

1. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи обезщетение.

2. При прекратяване на договора с изпълнителен член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ преди изтичане на мандата, за който е избран се дължи обезщетение в размер на едно брутно възнаграждение.

3. Максималният размер на дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ не може да надхвърля едно брутно възнаграждение.

4. При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ дължимото обезщетение не може да надхвърля една брутна заплата.

5. При предсрочно прекратяване на договора с изпълнителен член на съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ поради неспазване на клаузата, забранявашв извършването на конкурентна дейност дължимото обезщетение не може да надхвърля едно брутно възнаграждение.

6. Общият размер на обезщетенията по т. 1 – 5 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.

7. Обезщетенията по т. 1 – 6 следва да не надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на изпълнителния директор.

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф §1. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ влизат в сила от датата на приемането им от общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 24.06.2021 г.

Параграф §2. Изменения и допълнения на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ се правят по реда на нейното приемане.

Параграф §3. При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на настоящата Политика за възнагражденията, Съветът на директорите взема решение за изменение или допълнение на Политика. До вземане на това решение засегнатите разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.

 

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ: ...............................................

Мирослав Попхристов

ПРИЛОЖЕНИЕ към ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

ПРОТОКОЛ ОТ 24.06.2021 г. НА РГОСА

за измененията и допълненията на

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

НА „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ

 

дата на последно изменение/ допълнение

описание и разяснение на съществените промени

становище на акционерите

24.06.2021 г.

- отменя се възможността да

се изплаща променливо възнаграждения, поради тежкото финансово-икономическо състояние на дружеството.

не са постъпвали становища на акционерите

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...