КОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР
НА
“ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ
ЗА 2009 г.

НАСТОЯЩИЯТКОРПОРАТИВЕН КАЛЕНДАР Е УТВЪРДЕН НА ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ, ПРОВЕДЕНО НА 30.01.2009Г.
Корпоративният календар на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ за 2009 г. е изготвен в съответствие с разпоредбите на ЗППЦК, Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.
Целта на този Календар е да предостави информация относно най-съществените корпоративни събития за дружеството през 2009 г., както и относно отговорните лица и препоръчителните срокове, в които тези събития следва да се осъществят.
В случай, че настъпят промени в дейността на дружеството и в случай, че възникне нужда от представянето на по-голям обем публична информация Съветът на директорите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ ще извърши необходимите корекции в корпоративния календар, като уведоми за това акционерите, потенциални инвеститори, заинтересованите лица, както и финансовите журналисти и анализатори чрез оповестяване на информацията на Комисията за финансов надзор и на обществеността по предвидения в закона ред.

ПЕРИОДИЧНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПЛАНИРАНИ ИНИЦИАТИВИ
 

 

Вид дейност

Характер на дейността

Срок

Отговорни лица

1.

Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г. (предварителен годишен отчет)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 29.01.2009 г.

Главен счетоводител, ДВИ

2.

Провеждане на заседание на Съвета на директорите относно приемане на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 31.01.2009 г.

Изпълнителен директор, ДВИ

3.

Представяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през четвъртото тримесечие на 2008 г. пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 31.01.2009 г.

ДВИ, Изпълнителен директор

4.

Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада за дейността

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по късно от
средата на месец март 2009 г.

Главен счетоводител, ДВИ

5.

Провеждане на заседание на Съвета на директорите за приемане на Годишния финансов отчет на дружеството и Доклада за дейността

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по късно от 30.03.2009г.

Изпълнителен директор, ДВИ

6.

Представяне на Годишния финансов отчет, доклада за дейността, програма за корпоративно управление, информация по Приложение 11 на Наредба №2 и съответните декларации пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 31.03.2009 г.

Главен счетоводител, ДВИ, Изпълнителен директор

7.

Представяне на декларации за имуществените и деловите интереси на лицата, които управляват и представляват дружеството в КФН, съгласно чл.26, ал.2 от ЗДСИЦ и чл.50, ал.5 от Устава на дружеството.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

До 31.03.2009 г.

Изпълнителен директор

8.

Изготвяне на всички необходими документи по свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на “ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от средата на месец април 2009 г.

ДВИ

9.

Провеждане на заседание на Съвета на директорите за приемане на решение за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 10 април 2009 г.

Изпълнителен директор , ДВИ

10.

Свикване на редовно годишно отчетно общо събрание на акционерите.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА

Втората половина на месец април 2009 г.

Изпълнителен директор , ДВИ

11.

Представяне на КФН и на обществеността на документ, който съдържа или препраща към цялата информация, която дружеството е публикувало или предоставило на разположение на обществеността по друг начин през последните 12 месеца и публично разкриване на тази информация

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

До 20 работни дни след публикуване на годишния финансов отчет на дружеството, съгласно изискванията на чл.27 от Регламент (ЕО) № 809/2004

Изпълнителен директор, ДВИ

12.

Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2009 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 29.04.2009 г.

Главен счетоводител, ДВИ

13.

Провеждане на заседание на Съвета на директорите за приемане на междинен финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2009 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 30.04.2009 г.

Изпълнителен директор, ДВИ

14.

Представяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през първото тримесечие на 2009 г. пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 30.04.2009 г.

ДВИ,Изпълнителен директор

16.

Представяне на поканата заедно с писмените материали по точките от дневния ред за свиканото редовно годишно общо събрание на акционерите по чл.224 от ТЗ на КФН, БФБ и ЦД

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от

45 дни преди датата на ОСА

ДВИ

17.

Обявяване на поканата за общото събрание по чл. 223, ал. 4 от ТЗ в търговския регистър и публикуването й в един централен ежедневник

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Най-малко

30 дни преди откриване на ОСА

Изпълнителен директор, ДВИ

18.

Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 30.06.2009 г.

Изпълнителен директор, ДВИ

19.

Обявяване на годишния финансов отчет на дружеството в търговския регистър

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

В 7-дневен срок от провеждане на ОСА, но не по-късно от 30.06.2009 г.

Изпълнителен директор, ДВИ

20.

Представяне на протокола от заседанието на общото събрание на акционерите на КФН и БФБ – София АД

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

В срок 3 работни дни от провеждане на ОСА

Изпълнителен директор и ДВИ

21.

Уведомяване КФН и БФБ за упражнените на общото събрание гласове чрез пълномощни

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

В 7-дневен срок от провеждане на ОСА

ДВИ

22.

Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2009 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 29.07.2009 г.

Главен счетоводител, ДВИ

23.

Провеждане на заседение на Съвета на директорите за приемане на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2009 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 30.07.2009 г.

Изпълнителен директор, ДВИ

24.

Представяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2009 г. пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 30.07. 2009 г.

ДВИ, Изпълнителен директор

25.

Подготовка на всички необходими документи във връзка с изготвяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2009 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 29.10.2009 г.

Главен счетоводител, ДВИ

26.

Провеждане на заседение на Съвета на директорите за приемане на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2009 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 30.10.2009 г.

Изпълнителен директор, ДВИ

27.

Представяне на междинния финансов отчет за дейността на дружеството през третото тримесечие на 2009 г. пред КФН чрез системата E-Регистър и пред обществеността

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Не по-късно от 30.10. 2009 г.

ДВИ, Изпълнителен директор

 

ИНЦИДЕНТНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 

1.

При промени в Устава – уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

2.

При промените в управителния орган на дружеството - уведомяването се извършва с протокола от заседанието на Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

3.

При решение за преобразуване на дружеството - уведомяването се извършва с протокола от Общото събрание, представен в КФН и на регулирания пазар в срок от три работни дни от датата на провеждането му, като след вписване на това обстоятелство в търговския регистър – уведомяването се извършва до края на работния ден, следващ деня на узнаване за вписването, но не по-късно от 7 дни от вписването.

4.

При други обстоятелства, които представляват вътрешна информация за дружеството – уведомяването се извършва до КФН и до обществеността незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ деня на вземане на решението или узнаване на съответното обстоятелство.

ПОСТОЯННИ ДЕЙНОСТИ ПО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И АДЕКВАТНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ

Изпълнението на всички изисквания на ЗППЦК и актовете по прилагането му от страна на Съвета на директорите на дружеството и Директора за връзки с инвеститорите, създаването на работещи механизми по отношение на комуникациите с акционери, институции, инвеститори, медии и инвестиционната общност са постоянни дейности, които ще се извършват в дружеството и ще предоставят в достатъчна степен адекватна защита на правата на акционерите.

Директорът за връзки с инвеститорите чрез публично оповестения си телефон и e-mail е на разположение на акционери и инвеститори относно информация, свързана с дружеството.

Съветът на директорите в ежедневната си дейност ръководи компанията така, че правата и интересите на акционерите да бъдат защитени, да се увеличава благосъстоянието им и дружеството да работи ефективно, утвърждавайки се като водеща компания на вътрешния пазар и важен конкурент на международния пазар.


ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
Комисия за финансов надзор
„Българска фондова борса – София” АД
„Централен депозитар” АД

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...