Във връзка с проведеното на 01.06.2016 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и одиторския доклад, доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2015 г., годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2015 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.
2. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2016 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие „ОДИТ ХАУС” ООД, вписано в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под № 158 чрез ключовия одитор Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под  № 0756.
4. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ освободи Мартин Георгиев Караилиев от длъжността независим член на Съвета на директорите на дружеството и избра на негово място Даниел Нисимов Аврамов за независим член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.
5. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет на дружеството в състав Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет с мандат от 3 години.

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...