Във връзка с проведеното на 03.07.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

1.
Общото събрание на акционерите прие доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ за 2016 г., годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2016 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2016 г.

2. Общото събрание на акционерите не освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите Петко Добрински и Даниел Аврамов за дейността им през 2016 г., Мартин Караилиев за дейността му като член на СД до 07.06.2016 г. и не освободи Красимир Пенчев за дейността му като член на СД през 2016 г.

3. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно Златка Тодорова Капинкова – регистриран одитор, член на ИДЕС и вписана в регистъра на регистрираните одитори на ИДЕС под  № 0756.

4. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ не освободи Красимир Парашкевов Пенчев, Даниел Нисимов Аврамов и Петко Христов Добрински от длъжността членове на Съвета на директорите на дружеството и не избра на тяхно място Адриан Ясенов Юриев, Ибрахим Салихов Гъралийски и Борис Димитров Димитров за нови членове на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ с 5-годишен мандат от вписване на решението в Търговския регистър.

5.
Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ определи брутно месечно възнаграждение на изпълнителния член на Съвета на директорите в размер на 1529 лв. и гаранция за управлението му в размер на трикратното му брутно месечно възнаграждение. Общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ прие решение другите членове на Съвета на директорите да не получават възнаграждения.

6.
Общото събрание на акционерите прие предложените промени в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

7.
Общото събрание на акционерите освободи от длъжност Лозана Любенова Славчова – Председател на одитния комитет и Диана Тодорова Михайлова – член на одитния комитет и избра нов одитен комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ в състав Тодорка Георгиева Николова, Никола Димитров Дрънев и Борис Димитров Димитров с мандат от 3 години.

8.
Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да определи възнагражденията на членовете на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

9.
Общото събрание на акционерите прие Статут на одитния комитет на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ.

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...