До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303  

До
ОбщественосттаС настоящото Ви уведомяваме, че на свое заседание, проведено на 15.10.2010 г. от 15.10 ч. и във връзка с приетите решения по т.1 и т.2 от дневния ред на общото събрание на акционерите, проведено на същата дата, Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ прие решение за вътрешно разпределение на функциите между членовете на СД като избра Николай Илиев Начев за Председател и изпълнителен член на съвета на директорите на дружеството. На основание разпоредбата на чл.235, ал.2 от ТЗ и чл. 50, ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите определи Николай Илиев Начев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ да представлява дружеството.
Независим член на Съвета на директорите на дружеството по смисъла на разпоредбата на чл.116а, ал. 2 от ЗППЦК е Красимир Парашкевов Пенчев.

     
За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
 Николай Начев
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...