До
Комисия за финансов надзор /КФН/
ул. Шар планина № 33
гр. София 1303
управление „Надзор на инвестиционната дейност”
До
„Българска фондова борса – София” АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303
До
Обществеността


С настоящото Ви уведомяваме, че на 22.10.2010 г. под № 20101022111753 в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ въз основа на решение на извънредно заседание на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 15.10.2010 г. Като членове на Съвета на директорите са заличени Севдалина Трифонова Чендова и Георги Митев Йорданов.
Съветът на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ е в следния състав:
Николай Илиев Начев – Председател и изпълнителен член на Съвета на директорите
Красимир Парашкевов Пенчев – независим член на Съвета на директорите и
Петко Христов Добрински – член на Съвета на директорите.

22.10.2010 г.                                          
гр. София                                                                                        
ЗА „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ: …………………………………
Николай Начев
/Изпълнителен член на СД/

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...