До
Комисия за финансов надзор
гр. София, ул. Шар планина № 33

До
    Българска фондова борса – София АД
гр. София, ул. Три уши № 10

              До
              Централен депозитар АД
  гр. София, ул. Три уши № 10
            
              До
                                        Обществеността


Уважаеми Дами и Господа,
С настоящото Ви уведомяваме за следните решения на Съвета на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, приети на засадение от 15.06.2011 г.:
Съветът на директорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ на основание решение на ОСА от 31.05.2011 г. по т. 4 от дневния ред прие следните условия за изплащане на дивидента на базата на установения общ размер от 44 771,238 лв.:
1.    ISIN код BG 1100098075
2.    Обща сума на дивидента 44 771,238 лв.
3.    Брутен размер на дивидента за една акция - 0.0688788  лв.
4.    Нетен размер на дивидента на една акция - 0.0654349 лв. за акционери физически лица. (неприложимо за дружеството, т.к. към 14.06.2011 г. акционери на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ са само юридически лица).
5.    Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 14.06.2011 г.  
6.    Начин на изплащане на дивидента: чрез съответния инвестиционен посредник на акционерите на дружеството със съдействието на Централен депозитар, т.к. сметките за ценни книжа на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ към 14.06.2011 г. се намират в регистър Б на Централен депозитар /клиентска подсметка при инвестиционен посредник/.
7.    Начален срок за изплащане на дивидента: 29.08.2011 г.
8.    Краен срок за изплащане на дивидента: 29.11.2011 г.
9.    След изтичане на крайният срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2010 г. ще може да го получи от дружеството в брой  или по банков път след отравено изрично искане за това до дружеството на адреса за кореспонденция на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – гр. София 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” 111 – 117, бизнес център „Евротур”, ет.2, офис 6; тел. + 359 2 962 82 66; факс: +359 2 962 44 13. Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във фонд «Резервен» на дружеството.
10.    Съветът на директорите на дружеството възлага на Изпълнителния директор на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ – г-н Николай Начев да подпише договор с Централен депозитар АД относно разпределянето на дивидента на акционерите.

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:........................................
                                         Николай Начев
       /Изпълнителен член на СД/

 

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...