До
Комисия за финансов надзор
ул. Шар Планина № 33
гр. София

До
Българска фондова борса – София АД
ул. Три уши № 10
гр. София 1303 

До
Обществеността

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с проведеното на 31.05.2011 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:
1. Общото събрание на акционерите прие годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2011 г., одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и одиторския доклад, годишния доклад на одитния комитет на дружеството за 2011 г. и годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ през 2011 г.
2. Общото събрание на акционерите прие решение да разпредели печалбата на дружеството, реализирана през 2011 г. и коригирана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ  в размер на 16 327.43 лева, както следва: 90 % от печалбата в размер на 14 694.69 лева да бъде разпределена под формата на дивидент на акционерите, а останалата част от 10 % в размер на 1632.74 лева да бъде отнесена във фонд «Резервен» на дружеството. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание на акционерите. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите да извърши всички необходими действия по изплащането на дивидента на акционерите, да определи начален срок за изплащане на дивидента, да осигури изплащането на гласувания от ОСА дивидент в срок до 3 месеца от датата на общото събрание. Съгласно чл. 115в, ал. 6 от ЗППЦК изплащането на дивидента ще се извърши със съдействието на Централен депозитар АД,  по реда и условията определени в Наредба № 8/2003 г. на Комисията за финансов надзор и в Приложение 27 към Правилника на Централния депозитар.
3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.
4. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на  регистриран одитор на дружеството за 2012 г. съгласно препоръката на одитния комитет, а именно – дипл. експерт счетоводител Екатерина Генешка, с дипл. № 0475.

За ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ:
Николай Начев
/Изпълнителен член на Съвета на директорите/

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...