Във връзка с изискванията на чл.148б от ЗППЦК и в рамките на законоустановения срок с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:
На 22.12.2009 г. на основание чл.145, ал.1,т.1 от ЗППЦК “Лев Корпорация” АД с ЕИК: 121337947 – акционер на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ уведоми дружеството относно

Прочети още...


 Въз основа на решение на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ на 10.12.2009г. Дружеството сключи договор за цесия за закупуване на вземане на дружество „ХАН КРУМ” АД, с. Хан Крум, с БУЛСТАТ: 127500903 от „БДЖ” ЕАД в размер на 126 000.00 лв. на цена 100 800.00 лв. и сконтиране на сума в размер на 25 200.00 лв.

 Въз основа на решение на Съвета на директорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ от 17.08.2009 г., на 18.08.2009г. Дружеството сключи договор за цесия за закупуване на вземане на дружество „ХАН КРУМ” АД,

Прочети още...

Считано от 23.07.2009 г. е прекратено трудовото правоотношение с Иван Владимиров – Директор за връзки с инвеститорите, като от същата дата длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „ЛЕВ ИНВЕСТ” АДСИЦ ще се изпълнява от София Аргирова.

Прочети още...


Въз основа на приети промени в Устава на Лев Инвест АДСИЦ, на проведеното на 15.06.2009 г. Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на дружеството и последващо одобрание от страна на КФН с Решение от 24.06.2009 г. в Търговския регистър под №  20090718092821 е обявен новият Устав на дружеството.

Новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ,... Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Друж... Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във... Прочети още...

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...