УСТАВ
на
"ЛЕВИНВЕСТ"
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
/ изм. с РОС от 26.06.2008 г.,изм.и don. с РОС от 15.06.2009 г, изм. и don. с РОС от 31.05.2011 г /

гр. СОФИЯ

Глава първа
"ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ"


Статут
Чл.1 /1/ „ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ (наричано по-нататък в устава "Дружеството") е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което при условията и по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа във вземания (секюритизация на вземания).
/2/„ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ се учредява по реда на чл. 163 от Търговския закон.
/3/ За неуредените със ЗДСИЦ въпроси относно учредяването, организацията, дейността и прекратяването на Дружеството се прилагат разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и на Търговския закон /ТЗ/.

Фирма
Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е „ЛЕВ ИНВЕСТ" Акционерно дружество със специална инвестиционна цел.
/2/ В съкращение фирмата на дружеството е „ЛЕВ ИНВЕСТ" АДСИЦ.

Публичност на дружеството
Чл. 3. /изм. - решение на ОСА or 26.06.2008 г./ Дружеството е публично от вписването на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Седалище и адрес на управление
Чл. 4./1/Седалището на дружеството е: гр. София.
/изм.-решение на ОСА от 31.05.2011 г./
/2/ Адресът на управление на дружеството е гр. София 1784, район „Младост", бул. „Цариградско шосе" 111 - 117, бизнес център „Евротур", ет.2, офис 6.

Задължение за посочване на данни
Чл. 5. Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, в който е регистрирано И номера на съдебната регистрация, единния си идентификационен код и банковата сметка.

Предмет на дейност
Чл. 6. Дружеството има за предмет на дейност: набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски сделки, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на вземанията.

Изтегли като PDF

Последни новини

24.06.2021 Във връзка с проведеното на 24.06.2021 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на ЛЕВ ИНВЕСТ АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите, а именно: Прочети още...
01.06.2020 С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане  оповестяването на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „ЛЕВ ИНВЕСТ“ АДСИЦ до 30.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на  Закона... Прочети още...
28.04.2020 - 2 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
28.04.2020 - 1 Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет на Дружеството към 31.12.2019 г., както и отлагане публикуването на тримесечен финансов отчет към 31.03.2020 г. Прочети още...
31.03.2020 Във връзка с указания на Комисията за финансов надзор, публикувани на 27.03.2020 г., с настоящото уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетия впоследствие Закона за мерките и действията по време на ... Прочети още...